دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hزابل
11 km/hبابلسر
7 km/hتبریز
7 km/hچابهار
7 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
21°Cاردبیل
24°Cزنجان
26°Cماکو
27°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
43°Cایرانشهر
42°Cبم
42°Cآبادان
41°Cاهواز
41°Cامیدیه

!به هوا ایران کمک کنید