دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

HAVAIRAN.COM | ایران

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hتربت حیدریه
8 km/hبافت
8 km/hکاشمر
7 km/hسیرجان
7 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cنوشهر
14°Cبجنورد
15°Cقوچان
16°Cاردبیل
16°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
37°Cزابل
36°Cآبادان
35°Cاهواز
35°Cایرانشهر
34°Cامیدیه

!به هوا ایران کمک کنید